Original Papers- SHIMIZU Ritsuko -
number of results to view: what to display: sort:
total:87
[2020]
1.Cohort Profile: Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study (TMM BirThree Cohort Study): rationale, progress and perspective..[International journal of epidemiology,49(1),(2020),18-19]Shinichi Kuriyama, Hirohito Metoki, Masahiro Kikuya, Taku Obara, Mami Ishikuro, Chizuru Yamanaka, Masato Nagai, Hiroko Matsubara, Tomoko Kobayashi, Junichi Sugawara, Gen Tamiya, Atsushi Hozawa, Naoki Nakaya, Naho Tsuchiya, Tomohiro Nakamura, Akira Narita, Mana Kogure, Takumi Hirata, Ichiro Tsuji, Fuji Nagami, Nobuo Fuse, Tomohiko Arai, Yoshio Kawaguchi, Shinichi Higuchi, Masaki Sakaida, Yoichi Suzuki, Noriko Osumi, Keiko Nakayama, Kiyoshi Ito, Shinichi Egawa, Koichi Chida, Eiichi Kodama, Hideyasu Kiyomoto, Tadashi Ishii, Akito Tsuboi, Hiroaki Tomita, Yasuyuki Taki, Hiroshi Kawame, Kichiya Suzuki, Naoto Ishii, Soichi Ogishima, Satoshi Mizuno, Takako Takai-Igarashi, Naoko Minegishi, Jun Yasuda, Kazuhiko Igarashi, Ritsuko Shimizu, Masao Nagasaki, Osamu Tanabe, Seizo Koshiba, Hiroaki Hashizume, Hozumi Motohashi, Teiji Tominaga, Sadayoshi Ito, Kozo Tanno, Kiyomi Sakata, Atsushi Shimizu, Jiro Hitomi, Makoto Sasaki, Kengo Kinoshita, Hiroshi Tanaka, Tadao Kobayashi, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto
10.1093/ije/dyz169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504573
2.Study profile of The Tohoku Medical Megabank Community-Based Cohort Study..[Journal of epidemiology,(2020)]Atsushi Hozawa, Kozo Tanno, Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Takumi Hirata, Akira Narita, Mana Kogure, Kotaro Nochioka, Ryohei Sasaki, Nobuyuki Takanashi, Kotaro Otsuka, Kiyomi Sakata, Shinichi Kuriyama, Masahiro Kikuya, Osamu Tanabe, Junichi Sugawara, Kichiya Suzuki, Yoichi Suzuki, Eiichi N Kodama, Nobuo Fuse, Hideyasu Kiyomoto, Hiroaki Tomita, Akira Uruno, Yohei Hamanaka, Hirohito Metoki, Mami Ishikuro, Taku Obara, Tomoko Kobayashi, Kazuyuki Kitatani, Takako Takai-Igarashi, Soichi Ogishima, Mamoru Satoh, Hideki Ohmomo, Akito Tsuboi, Shinichi Egawa, Tadashi Ishii, Kiyoshi Ito, Sadayoshi Ito, Yasuyuki Taki, Naoko Minegishi, Naoto Ishii, Masao Nagasaki, Kazuhiko Igarashi, Seizo Koshiba, Ritsuko Shimizu, Gen Tamiya, Keiko Nakayama, Hozumi Motohashi, Jun Yasuda, Atsushi Shimizu, Tsuyoshi Hachiya, Yuh Shiwa, Teiji Tominaga, Hiroshi Tanaka, Kotaro Oyama, Ryoichi Tanaka, Hiroshi Kawame, Akimune Fukushima, Yasushi Ishigaki, Tomoharu Tokutomi, Noriko Osumi, Tadao Kobayashi, Fuji Nagami, Hiroaki Hashizume, Tomohiro Arai, Yoshio Kawaguchi, Shinichi Higuchi, Masaki Sakaida, Ryujin Endo, Satoshi Nishizuka, Ichiro Tsuji, Jiro Hitomi, Motoyuki Nakamura, Kuniaki Ogasawara, Nobuo Yaegashi, Kengo Kinoshita, Shigeo Kure, Akio Sakai, Seiichiro Kobayashi, Kenji Sobue, Makoto Sasaki, Masayuki Yamamoto
10.2188/jea.JE20190271
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31932529
3.Design and Progress of Oral Health Examinations in the Tohoku Medical Megabank Project.[The Tohoku Journal of Experimental Medicine,251(2),(2020),97-115]Akito Tsuboi, Hiroyuki Matsui, Naru Shiraishi, Takahisa Murakami, Akihito Otsuki, Junko Kawashima, Tomomi Kiyama, Toru Tamahara, Maki Goto, Shihoko Koyama, Junichi Sugawara, Eiichi N. Kodama, Hirohito Metoki, Atsushi Hozawa, Shinichi Kuriyama, Hiroaki Tomita, Masahiro Kikuya, Naoko Minegishi, Kichiya Suzuki, Seizo Koshiba, Gen Tamiya, Nobuo Fuse, Yuichi Aoki, Takako Takai-Igarashi, Soichi Ogishima, Tomohiro Nakamura, Mika Sakurai-Yageta, Fuji Nagami, Kengo Kinoshita, Shigeo Kure, Ritsuko Shimizu, Keiichi Sasaki, Masayuki Yamamoto
10.1620/tjem.251.97
[2019]
4.Quantitative and qualitative impairments in GATA2 and myeloid neoplasms..[IUBMB life,(2019)]Shimizu R, Yamamoto M
10.1002/iub.2188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31675473
5.Establishment of Integrated Biobank for Precision Medicine and Personalized Healthcare: The Tohoku Medical Megabank Project..[JMA Journal,2(2),(2019),113-122]Fuse N, Sakurai-YagetaM, Katsuoka F, Danjoh I, Shimizu R, Tamiya G, Nagami F, Kawame H, Higuchi S, Kinoshita K, Kure S, Yamamoto M
10.31662/jmaj.2019-0014.
6.GATA2 hypomorphism induces chronic myelomonocytic leukemia in mice..[Cancer science,110(4),(2019),1183-1193]Harada N, Hasegawa A, Hirano I, Yamamoto M, Shimizu R
10.1111/cas.13959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30710465
7.Generation and Molecular Characterization of Human Ring Sideroblasts: a Key Role of Ferrous Iron in Terminal Erythroid Differentiation and Ring Sideroblast Formation..[Molecular and cellular biology,39(7),(2019)]Saito K, Fujiwara T, Hatta S, Morita M, Ono K, Suzuki C, Fukuhara N, Onishi Y, Nakamura Y, Kawamata S, Shimizu R, Yamamoto M, Harigae H
10.1128/MCB.00387-18
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30670569
8.Genome analyses for the Tohoku Medical Megabank Project towards establishment of personalized healthcare..[Journal of biochemistry,165(2),(2019),139-158]Jun Yasuda, Kengo Kinoshita, Fumiki Katsuoka, Inaho Danjoh, Mika Sakurai-Yageta, Ikuko N Motoike, Yoko Kuroki, Sakae Saito, Kaname Kojima, Matsuyuki Shirota, Daisuke Saigusa, Akihito Otsuki, Junko Kawashima, Yumi Yamaguchi-Kabata, Shu Tadaka, Yuichi Aoki, Takahiro Mimori, Kazuki Kumada, Jin Inoue, Satoshi Makino, Miho Kuriki, Nobuo Fuse, Seizo Koshiba, Osamu Tanabe, Masao Nagasaki, Gen Tamiya, Ritsuko Shimizu, Takako Takai-Igarashi, Soichi Ogishima, Atsushi Hozawa, Shinichi Kuriyama, Junichi Sugawara, Akito Tsuboi, Hideyasu Kiyomoto, Tadashi Ishii, Hiroaki Tomita, Naoko Minegishi, Yoichi Suzuki, Kichiya Suzuki, Hiroshi Kawame, Hiroshi Tanaka, Yasuyuki Taki, Nobuo Yaegashi, Shigeo Kure, Fuji Nagami, Kenjiro Kosaki, Yoichi Sutoh, Tsuyoshi Hachiya, Atsushi Shimizu, Makoto Sasaki, Masayuki Yamamoto
10.1093/jb/mvy096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30452759
[2018]
9.A <i>Gata3</i> 3' distal otic vesicle enhancer directs inner ear-specific <i>Gata3</i> expression..[Molecular and cellular biology,28(21),(2018),e00302-18-]Moriguchi T, Hoshino T, Rao A, Yu L, Takai J, Uemura S, Ise K, Nakamura Y, Lim KC, Shimizu R, Yamamoto M, Engel JD
10.1128/MCB.00302-18
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30126893
[2017]
10.Effects of in vivo deletion of GATA2 in bone marrow stromal cells.[EXPERIMENTAL HEMATOLOGY,56,(2017),31-45]Shin Hasegawa, Tohru Fujiwara, Yoko Okitsu, Hiroki Kato, Yuki Sato, Noriko Fukuhara, Yasushi Onishi, Ritsuko Shimizu, Masayuki Yamamoto, Hideo Harigae
10.1016/j.exphem.2017.08.004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28866324 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000416614100004&DestApp=WOS
11.Induction of erythropoietin gene expression in epithelial cells by chemicals identified in GATA inhibitor screenings.[GENES TO CELLS,22(11),(2017),939-952]Hiroshi Kaneko, Takehide Katoh, Ikuo Hirano, Atsushi Hasegawa, Tadayuki Tsujita, Masayuki Yamamoto, Ritsuko Shimizu
10.1111/gtc.12537
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29044949 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000415360300002&DestApp=WOS
12.Reducing Inflammatory Cytokine Production from Renal Collecting Duct Cells by Inhibiting GATA2 Ameliorates Acute Kidney Injury.[MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY,37(22),(2017)]Lei Yu, Takashi Moriguchi, Hiroshi Kaneko, Makiko Hayashi, Atsushi Hasegawa, Masahiro Nezu, Hideyuki Saya, Masayuki Yamamoto, Ritsuko Shimizu
10.1128/MCB.00211-17
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28807932 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000413957300007&DestApp=WOS
13.Prolyl isomerase Pin1 promotes proplatelet formation of megakaryocytes via tau.[BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS,493(2),(2017),946-951]Taiki Shimizu, Chiyoko Uchida, Ritsuko Shimizu, Hozumi Motohashi, Takafumi Uchida
10.1016/j.bbrc.2017.09.115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28943044 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000413797200012&DestApp=WOS
14.Renal Anemia Model Mouse Established by Transgenic Rescue with an Erythropoietin Gene Lacking Kidney-Specific Regulatory Elements..[Molecular and cellular biology,37(4),(2017)]Ikuo Hirano, Norio Suzuki, Shun Yamazaki, Hiroki Sekine, Naoko Minegishi, Ritsuko Shimizu, Masayuki Yamamoto
10.1128/MCB.00451-16
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920250
15.Monitoring of minimal residual disease in early T-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia by next-generation sequencing.[BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY,176(2),(2017),318-321]Xiaoqing Pan, Naoki Nariai, Noriko Fukuhara, Sakae Saito, Yukuto Sato, Fumiki Katsuoka, Kaname Kojima, Yoko Kuroki, Inaho Danjoh, Rumiko Saito, Shin Hasegawa, Yoko Okitsu, Aiko Kondo, Yasushi Onishi, Fuji Nagami, Hideyasu Kiyomoto, Atsushi Hozawa, Nobuo Fuse, Masao Nagasaki, Ritsuko Shimizu, Jun Yasuda, Hideo Harigae, Masayuki Yamamoto
10.1111/bjh.13948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26822323 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000393610100020&DestApp=WOS
[2016]
16.The Tohoku Medical Megabank Project: Design and Mission.[JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY,26(9),(2016),493-511]Shinichi Kuriyama, Nobuo Yaegashi, Fuji Nagami, Tomohiko Arai, Yoshio Kawaguchi, Noriko Osumi, Masaki Sakaida, Yoichi Suzuki, Keiko Nakayama, Hiroaki Hashizume, Gen Tamiya, Hiroshi Kawame, Kichiya Suzuki, Atsushi Hozawa, Naoki Nakaya, Masahiro Kikuya, Hirohito Metoki, Ichiro Tsuji, Nobuo Fuse, Hideyasu Kiyomoto, Junichi Sugawara, Akito Tsuboi, Shinichi Egawa, Kiyoshi Ito, Koichi Chida, Tadashi Ishii, Hiroaki Tomita, Yasuyuki Taki, Naoko Minegishi, Naoto Ishii, Jun Yasuda, Kazuhiko Igarashi, Ritsuko Shimizu, Masao Nagasaki, Seizo Koshiba, Kengo Kinoshita, Soichi Ogishima, Takako Takai-Igarashi, Teiji Tominaga, Osamu Tanabe, Noriaki Ohuchi, Toru Shimosegawa, Shigeo Kure, Hiroshi Tanaka, Sadayoshi Ito, Jiro Hitomi, Kozo Tanno, Motoyuki Nakamura, Kuniaki Ogasawara, Seiichiro Kobayashi, Kiyomi Sakata, Mamoru Satoh, Atsushi Shimizu, Makoto Sasaki, Ryujin Endo, Kenji Sobue, Masayuki Yamamoto
10.2188/jea.JE20150268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27374138 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000385397900007&DestApp=WOS
17.GATA-related hematologic disorders.[EXPERIMENTAL HEMATOLOGY,44(8),(2016),696-705]Ritsuko Shimizu, Masayuki Yamamoto
10.1016/j.exphem.2016.05.010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27235756 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000380971000008&DestApp=WOS
18.GATA1 Binding Kinetics on Conformation-Specific Binding Sites Elicit Differential Transcriptional Regulation.[MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY,36(16),(2016),2151-2167]Atsushi Hasegawa, Hiroshi Kaneko, Daishi Ishihara, Masahiro Nakamura, Akira Watanabe, Masayuki Yamamoto, Cecelia D. Trainor, Ritsuko Shimizu
10.1128/MCB.00017-16
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27215385 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000380817600005&DestApp=WOS
19.GATA2 regulates dendritic cell differentiation.[BLOOD,128(4),(2016),508-518]Koichi Onodera, Tohru Fujiwara, Yasushi Onishi, Ari Itoh-Nakadai, Yoko Okitsu, Noriko Fukuhara, Kenichi Ishizawa, Ritsuko Shimizu, Masayuki Yamamoto, Hideo Harigae
10.1182/blood-2016-02-698118
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27259979 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000383947300009&DestApp=WOS
20.Unique cistrome defined as CsMBE is strictly required for Nrf2-sMaf heterodimer function in cytoprotection.[FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE,91,(2016),45-57]Akihito Otsuki, Mikiko Suzuki, Fumiki Katsuoka, Kouhei Tsuchida, Hiromi Suda, Masanobu Morita, Ritsuko Shimizu, Masayuki Yamamoto
10.1016/j.freeradbiomed.2015.12.005
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26677805 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000370181400005&DestApp=WOS
Pageļ¼š [1] [2] [3] [4] [5] [next]
BackTop
copyright(c)2005 Tohoku University