Books, Original Papers & Review Papers- SHIMIZU Ritsuko -
number of results to view: what to display: sort:
[B]:Books [O]:Original Papers [R]:Review Papers
total:102
[2019]
1.[O] Quantitative and qualitative impairments in GATA2 and myeloid neoplasms..[IUBMB life,(2019)]Shimizu R, Yamamoto M
10.1002/iub.2188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31675473
2.[O] Cohort Profile: Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study (TMM BirThree Cohort Study): Rationale, Progress and Perspective..[International journal of epidemiology,(2019)]Shinichi Kuriyama, Hirohito Metoki, Masahiro Kikuya, Taku Obara, Mami Ishikuro, Chizuru Yamanaka, Masato Nagai, Hiroko Matsubara, Tomoko Kobayashi, Junichi Sugawara, Gen Tamiya, Atsushi Hozawa, Naoki Nakaya, Naho Tsuchiya, Tomohiro Nakamura, Akira Narita, Mana Kogure, Takumi Hirata, Ichiro Tsuji, Fuji Nagami, Nobuo Fuse, Tomohiko Arai, Yoshio Kawaguchi, Shinichi Higuchi, Masaki Sakaida, Yoichi Suzuki, Noriko Osumi, Keiko Nakayama, Kiyoshi Ito, Shinichi Egawa, Koichi Chida, Eiichi Kodama, Hideyasu Kiyomoto, Tadashi Ishii, Akito Tsuboi, Hiroaki Tomita, Yasuyuki Taki, Hiroshi Kawame, Kichiya Suzuki, Naoto Ishii, Soichi Ogishima, Satoshi Mizuno, Takako Takai-Igarashi, Naoko Minegishi, Jun Yasuda, Kazuhiko Igarashi, Ritsuko Shimizu, Masao Nagasaki, Osamu Tanabe, Seizo Koshiba, Hiroaki Hashizume, Hozumi Motohashi, Teiji Tominaga, Sadayoshi Ito, Kozo Tanno, Kiyomi Sakata, Atsushi Shimizu, Jiro Hitomi, Makoto Sasaki, Kengo Kinoshita, Hiroshi Tanaka, Tadao Kobayashi, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto
10.1093/ije/dyz169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31504573
3.[O] GATA2 hypomorphism induces chronic myelomonocytic leukemia in mice..[Cancer science,110(4),(2019),1183-1193]Harada N, Hasegawa A, Hirano I, Yamamoto M, Shimizu R
10.1111/cas.13959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30710465
4.[O] Generation and Molecular Characterization of Human Ring Sideroblasts: a Key Role of Ferrous Iron in Terminal Erythroid Differentiation and Ring Sideroblast Formation..[Molecular and cellular biology,39(7),(2019)]Saito K, Fujiwara T, Hatta S, Morita M, Ono K, Suzuki C, Fukuhara N, Onishi Y, Nakamura Y, Kawamata S, Shimizu R, Yamamoto M, Harigae H
10.1128/MCB.00387-18
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30670569
[2018]
5.[O] Genome analyses for the Tohoku Medical Megabank Project toward establishment of personalized healthcare..[Journal of biochemistry,(2018)]Yasuda J, Kinoshita K, Katsuoka F, Danjoh I, Sakurai-Yageta M, Motoike IN, Kuroki Y, Saito S, Kojima K, Shirota M, Saigusa D, Otsuki A, Kawashima J, Yamaguchi-Kabata Y, Tadaka S, Aoki Y, Mimori T, Kumada K, Inoue J, Makino S, Kuriki M, Fuse N, Koshiba S, Tanabe O, Nagasaki M, Tamiya G, Shimizu R, Takai-Igarashi T, Ogishima S, Hozawa A, Kuriyama S, Sugawara J, Tsuboi A, Kiyomoto H, Ishii T, Tomita H, Minegishi N, Suzuki Y, Suzuki K, Kawame H, Tanaka H, Taki Y, Yaegashi N, Kure S, Nagami F, Tohoku Medical Megabank Project Study Group., Kosaki K, Sutoh Y, Hachiya T, Shimizu A, Sasaki M, Yamamoto M
10.1093/jb/mvy096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30452759
6.[R] 急性巨核芽球性白血病に対するNOTCH活性化剤による新規治療(Notch activation impedes cell proliferation and survival in acute megakaryoblastic leukemia).[臨床血液,59(9), (2018), 1700]大里 元美, Ong Kelly Ooi Kee, Mok Michelle Meng Huang, 横溝 智雅, 松村 貴由, 須田 年生, 麻生 範雄, Koeffler Phillip, Tenen Daniel G., 清水 律子, 山本 雅之, 伊藤 嘉明, Yeoh Allen Eng-Juh, Chng Wee Joo
7.[O] A <i>Gata3</i> 3' distal otic vesicle enhancer directs inner ear-specific <i>Gata3</i> expression..[Molecular and cellular biology,28(21),(2018),e00302-18-]Moriguchi T, Hoshino T, Rao A, Yu L, Takai J, Uemura S, Ise K, Nakamura Y, Lim KC, Shimizu R, Yamamoto M, Engel JD
10.1128/MCB.00302-18
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30126893
[2017]
8.[O] Effects of in vivo deletion of GATA2 in bone marrow stromal cells.[EXPERIMENTAL HEMATOLOGY,56,(2017),31-45]Shin Hasegawa, Tohru Fujiwara, Yoko Okitsu, Hiroki Kato, Yuki Sato, Noriko Fukuhara, Yasushi Onishi, Ritsuko Shimizu, Masayuki Yamamoto, Hideo Harigae
10.1016/j.exphem.2017.08.004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28866324 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000416614100004&DestApp=WOS
9.[O] Induction of erythropoietin gene expression in epithelial cells by chemicals identified in GATA inhibitor screenings.[GENES TO CELLS,22(11),(2017),939-952]Hiroshi Kaneko, Takehide Katoh, Ikuo Hirano, Atsushi Hasegawa, Tadayuki Tsujita, Masayuki Yamamoto, Ritsuko Shimizu
10.1111/gtc.12537
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29044949 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000415360300002&DestApp=WOS
10.[O] Reducing Inflammatory Cytokine Production from Renal Collecting Duct Cells by Inhibiting GATA2 Ameliorates Acute Kidney Injury.[MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY,37(22),(2017)]Lei Yu, Takashi Moriguchi, Hiroshi Kaneko, Makiko Hayashi, Atsushi Hasegawa, Masahiro Nezu, Hideyuki Saya, Masayuki Yamamoto, Ritsuko Shimizu
10.1128/MCB.00211-17
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28807932 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000413957300007&DestApp=WOS
11.[O] Prolyl isomerase Pin1 promotes proplatelet formation of megakaryocytes via tau.[BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS,493(2),(2017),946-951]Taiki Shimizu, Chiyoko Uchida, Ritsuko Shimizu, Hozumi Motohashi, Takafumi Uchida
10.1016/j.bbrc.2017.09.115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28943044 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000413797200012&DestApp=WOS
12.[O] Renal Anemia Model Mouse Established by Transgenic Rescue with an Erythropoietin Gene Lacking Kidney-Specific Regulatory Elements..[Molecular and cellular biology,37(4),(2017)]Ikuo Hirano, Norio Suzuki, Shun Yamazaki, Hiroki Sekine, Naoko Minegishi, Ritsuko Shimizu, Masayuki Yamamoto
10.1128/MCB.00451-16
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920250
13.[O] Monitoring of minimal residual disease in early T-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia by next-generation sequencing.[BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY,176(2),(2017),318-321]Xiaoqing Pan, Naoki Nariai, Noriko Fukuhara, Sakae Saito, Yukuto Sato, Fumiki Katsuoka, Kaname Kojima, Yoko Kuroki, Inaho Danjoh, Rumiko Saito, Shin Hasegawa, Yoko Okitsu, Aiko Kondo, Yasushi Onishi, Fuji Nagami, Hideyasu Kiyomoto, Atsushi Hozawa, Nobuo Fuse, Masao Nagasaki, Ritsuko Shimizu, Jun Yasuda, Hideo Harigae, Masayuki Yamamoto
10.1111/bjh.13948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26822323 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000393610100020&DestApp=WOS
[2015]
14.[R] エリスロポエチン遺伝子の腎特異的転写制御領域の解析と腎性貧血モデルマウスの樹立.[日本生化学会大会(Web),88th, (2015), 4T5L-10(3P0698) (WEB ONLY)-10(3P0698)]]平野育生, 鈴木教郎, 祢津昌広, 関根弘樹, 相馬友和, 峯岸直子, 清水律子, 山本雅之
[2014]
15.[O] GATA2 regulates differentiation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells.[HAEMATOLOGICA,99(11),(2014),1686-1696]Mayumi Kamata, Yoko Okitsu, Tohru Fujiwara, Masahiko Kanehira, Shinji Nakajima, Taro Takahashi, Ai Inoue, Noriko Fukuhara, Yasushi Onishi, Kenichi Ishizawa, Ritsuko Shimizu, Masayuki Yamamoto, Hideo Harigae
10.3324/haematol.2014.105692
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25150255 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000347016300008&DestApp=WOS
16.[O] Conformational Change in Transfer RNA Is an Early Indicator of Acute Cellular Damage.[JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY,25(10),(2014),2316-2326]Eikan Mishima, Chisako Inoue, Daisuke Saigusa, Ryusuke Inoue, Koki Ito, Yusuke Suzuki, Daisuke Jinno, Yuri Tsukui, Yosuke Akamatsu, Masatake Araki, Kimi Araki, Ritsuko Shimizu, Haruka Shinke, Takehiro Suzuki, Yoichi Takeuchi, Hisato Shima, Yasutoshi Akiyama, Takafumi Toyohara, Chitose Suzuki, Yoshikatu Saiki, Teiji Tominaga, Shigehito Miyagi, Naoki Kawagisihi, Tomoyoshi Soga, Takayoshi Ohkubo, Kenichi Yamamura, Yutaka Imai, Satohiro Masuda, Venkata Sabbisetti, Takaharu Ichimura, David B. Mount, Joseph V. Bonventre, Sadayoshi Ito, Yoshihisa Tomioka, Kunihiko Itoh, Takaaki Abe
10.1681/ASN.2013091001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24833129 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000342403800020&DestApp=WOS
17.[O] Down syndrome-associated haematopoiesis abnormalities created by chromosome transfer and genome editing technologies.[SCIENTIFIC REPORTS,4,(2014),6136-]Yasuhiro Kazuki, Yuwna Yakura, Satoshi Abe, Mitsuhiko Osaki, Naoyo Kajitani, Kanako Kazuki, Shoko Takehara, Kazuhisa Honma, Hirofumi Suemori, Satoshi Yamazaki, Tetsushi Sakuma, Tsutomu Toki, Ritsuko Shimizu, Hiromitsu Nakauchi, Takashi Yamamoto, Mitsuo Oshimura
10.1038/srep06136
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25159877 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000340932200001&DestApp=WOS
18.[O] PGC-1 Coactivator Activity Is Required for Murine Erythropoiesis.[MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY,34(11),(2014),1956-1965]Shuaiying Cui, Osamu Tanabe, Kim-Chew Lim, H. Eric Xu, X. Edward Zhou, Jiandie D. Lin, Lihong Shi, Lindsay Schmidt, Andrew Campbell, Ritsuko Shimizu, Masayuki Yamamoto, James Douglas Engel
10.1128/MCB.00247-14
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24662048 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000335967100005&DestApp=WOS
19.[O] A Remote GATA2 Hematopoietic Enhancer Drives Leukemogenesis in inv(3)(q21;q26) by Activating EVI1 Expression.[CANCER CELL,25(4),(2014),415-427]Hiromi Yamazaki, Mikiko Suzuki, Akihito Otsuki, Ritsuko Shimizu, Emery H. Bresnick, James Douglas Engel, Masayuki Yamamoto
10.1016/j.ccr.2014.02.008
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24703906 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000334568400004&DestApp=WOS
20.[O] Keap1-Nrf2 system regulates cell fate determination of hematopoietic stem cells.[GENES TO CELLS,19(3),(2014),239-253]Shohei Murakami, Ritsuko Shimizu, Paul-Henri Romeo, Masayuki Yamamoto, Hozumi Motohashi
10.1111/gtc.12126
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24580727 http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=TohokuUniv&SrcApp=TohokuUniv&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000333669800005&DestApp=WOS
Page: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [next]
BackTop
copyright(c)2005 Tohoku University